Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry, johon näissä säännöissä viitataan sanalla yhdistys.

Yhdistyksessä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä PORA.

Yhdistyksen kotipaikka on Pori.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia jäsentensä etujärjestönä Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin yksikössä
 • edistää jäsenistönsä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja henkistä kasvua
 • edistää opiskelijoiden oikeusturvaa ja ammatillista kehittymistä.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
 • toimia jäsenistönsä yhdyssiteensä
 • järjestää jäseniä yhdistäviä retkiä, juhlia ja muita vastaavia vapaa-ajantilaisuuksia
 • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja opiskelijoita koskevissa kysymyksissä
 • edistää yhteistyötä muiden opiskelijayhdistysten kanssa.

4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • perustaa rahastoja
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia sekä maksullisia juhla- ja huvitilaisuuksia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita

5§ Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kunnia- ja kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n varsinainen jäsen, joka opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa, maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun ja jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä. Varsinaisen jäsenen tulee tämän lisäksi suorittaa yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukainen liittymis- ja jäsenmaksu. Kannattajajäsenen tulee maksaa syyskokouksen päätöksen mukainen kannattajajäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska tahansa erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä heti.

8§ Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää täyttämättä velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksellä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava etäosallistumismahdollisuudesta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen on kutsuttava kaikki yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen ilmoitustaululla.

10§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 2 – 8 muuta jäsentä. Kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varaouheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle syyskokouksen valitsema puheenjohtaja kirjallisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Järjestäytymiskokouksessa hallitus päättää koollekutsumistavastaan.

Hallituksen jäsenen tulee ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

11§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

12§ Liiton oikeudet

Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen voimassa olevat säännöt.

13§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista vain toinen voi olla ylimääräinen kokous, kolme neljäsosa (3/4) enemmistöllä. Kokousten välissä pitää olla ainakin yksi kuukausi.

Sääntömuutokselle tulee saada liiton hallituksen hyväksyntä.

14§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varat on sen purkautuessa luovutettava yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla tai Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:lle.